Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług Zameldowania, meldunek stały i czasowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zameldowania, meldunek stały i czasowy, bieżące, menu 1224 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zameldowania, meldunek stały i czasowy

Zameldowania, meldunek stały i czasowy

ZAMELODWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Obywatel polski przebywający ta terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

1) w formie pisemnej, na formularzu, złożonym w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Przez pobyt czasowy należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.

W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.


II. MIEJCJE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro podawcze Urzędu Gminy Żołynia

III. OPŁATA

Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Opłata skarbowa:

- za wydanie zaświadczenia - 17 zł,

( wyłączenia z opłaty skarbowej - art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie
skarbowej Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29)

- za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

(opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom
i rodzeństwu)

Opłaty można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żołyni:

21 9175 0000 2001 0001 6463 0001

IV. FORMULARZE I ZAŁACZNIKI

  1. Zgłoszenie pobytu stałego
  2. Zgłoszenie wymeldowania pobytu stałego
  3. Zgłoszenie pobytu czasowego
  4. Zgłoszenie wymeldowania pobytu czasowego
  5. Pełnomocnictwo do zameldowania/wymeldowania

Metryka

sporządzono
2020-03-16 przez Waldemar Natoński
udostępniono
2020-03-16 01:00 przez Waldemar Natoński
zmodyfikowano
2020-06-01 16:23 przez Waldemar Natoński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
237
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.