Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, menu 1216 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje o Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żołyni

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni 37-110 Żołynia, ul. Rynek 22

e-mail: gops@zolynia.pl

Kontakt tel.:

17 2243018 wew. 007- pracownicy socjalni

17 2243018 wew. 001 - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), karta dużej rodziny

17 2243018 wew. 006 – fundusz alimentacyjny, księgowość, asystent rodziny

Godziny pracy:

poniedziałek 9:30 - 17:30

wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

Kierownik:

mgr Kazimierz Żaba

główny księgowy:

Joanna Kołodziejska

Pracownicy:

starszy pracownik socjalny Danuta Buszta - rejon opiekuńczy: sołectwo Brzóza Stadnicka, Żołynia ul. Smolarska, ul. Kmiecie, Bikówka, Zakącie

pracownik socjalny lic. Joanna Tkacz - rejon opiekuńczy sołectwo Kopanie Żołyńskie, Żołynia ul. Białobrzeska

pracownik socjalny lic. Magdalena Wójcik – rejon opiekuńczy: sołectwo Smolarzyny, Żołynia ul. Górska, ul. Mickiewicza, ul. Raki, ul. Rynek, Jagielnie

stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych - inspektor Ewa Lorenc, referent mgr Dominika Cyburt

asystent rodziny – lic. Monika Leja – Marek

Opiekunki środowiskowe – opiekunka domowa Genowefa Leja, opiekunka domowa Anna Muriasz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żołyni jest jednostką organizacyjną gminy Żołynia. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony uchwałą Rady Gminy. Realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, oraz przyznawania Kart Dużej Rodziny.

I. POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł/ mies.,

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł / mies.,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie / mies.- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów, tj.:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ustala się go do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny (osoby samotnej) a dochodem tej rodziny (osoby samotnej).

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Również może być przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc w zakresie dożywiania świadczona jest w oparciu oprogram wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W jego ramach realizowane są działania dotyczące zapewnienia pomocy:

a) dzieciom i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

b) osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Szczególowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi reguluje uchwała Rady Gminy.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w części pozostałej.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przysługuje osobom samotnie gospodarującym i rodzinom spełniającym kryteria do uzyskania pomocy, których dochód na osobę samotną lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego (1 028,00 zł – osoba samotna; 1 268,00 zł – osoba w rodzinie).

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Asystent rodziny realizuje zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wspierając rodzinę w wykonywaniu jej funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Zadaniem Zespółu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele policji, służby zdrowia, sadu, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stwarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Żołynia. Podejmuje działania po wpłynięciu Niebieskiej Karty, której formularz wypełnia się w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

II. ZADANIA ZLECONE

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł i lub 764,00 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznawane i wypłacane są zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i rodzicielskie, specjalne zasiłiki dla opiekunów oraz jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka. Okres świadczeniowy trwa od 01.11. do 30.10. roku następnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia (w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Są przyznawane i wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Okres świadczeniowy trwa od 01.10. do 30.09. następnego roku.

Świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości 500,00 zł przysługują na drugie i kolejne dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-tego roku życia, bez względu na dochód. Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800,00 zł i lub 1.200,00 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Okres świadczeniowy trwa od 01.10. do 30.09. roku następnego.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje na temat, jakie zniżki oferuje Karta Dużej Rodziny, znajdują się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl wraz z aktualizowanym wykazem partnerów programu.

Metryka

sporządzono
2018-05-21 przez Waldemar Natoński
udostępniono
2018-05-21 02:00 przez Waldemar Natoński
zmodyfikowano
2019-03-19 08:56 przez Waldemar Natoński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
638
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.