Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Żołyni
Menu góra
Strona startowa Informacje Karty Usług Urząd Stanu Cywilnego - Odpisy aktów stanu cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Urząd Stanu Cywilnego - Odpisy aktów stanu cywilnego, menu 1214 - BIP - Urząd Gminy w Żołyni”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego - Odpisy aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego - Odpisy aktów stanu cywilnego

ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO

I. Wymagane dokumenty:

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty (dokument tożsamości) – do wglądu

Tryb złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego

 1. Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie tut. USC, drogą pocztową na adres USC lub w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 2. Zgodnie z art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Gminy w Żołyni.
 3. W przypadku wniesienia podania w formie pocztowej wystawiony odpis zostanie przesłany na adres nadawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

II. Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Urzędu Gminy w Żołyni

Urząd Stanu Cywilnego w Żołyni
ul. Rynek 22
37-110 Żołynia
tel. 17 224 30 18 wew. 004

III. Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 22 zł
 • odpis skrócony wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - 22 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 33 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych – w UWAGACH).

Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. z 2016r. poz. 1827.

 • Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego za granicą, meldunkowych, PZU.

 • Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia paszportu.
 • Opłatę skarbową można uiścić:

przelewem na konto Urzędu Gminy w Żołyni, ul. Rynek 22, nr rachunku:

21 9175 0000 2001 0001 6463 0001

IV. Termin i sposób załatwienia

Sposób załatwienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

Podstawa prawna

Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).

Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

V. Tryb odwoławczy

W przypadku żądania wydania odpisu przez osobę nieuprawnioną lub odpisu o treści nie wynikającej z treści aktu, kierownik USC odmawia wydania takiego odpisu, w formie poinformowania na piśmie strony o przyczynach odmowy. Na odmowę wydania odpisu służy skarga do Sądu Administracyjnego, którą można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu, tj. USC - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 3 § 2 pkt 4 w związku z art. 52 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów.

Odwołania w sprawie odmowy wydania zaświadczenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki – adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żołyni.

Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

VI. Inne informacje

Osoby uprawnione

 • Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
 • Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.
 • Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

INNE SPRAWY:

>>> Informacja Kierownika USC w Żołyni dot. Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Metryka

sporządzono
2015-07-29 przez Waldemar Natoński
udostępniono
2015-07-29 02:00 przez Waldemar Natoński
zmodyfikowano
2020-03-16 14:43 przez Waldemar Natoński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
431
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.